วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
TwitterFacebookYouTubeGoogle MapsEmail

วิสัยทัศน์ : วิทยาลัยนวัตกรรมเป็นสถาบันชั้นนำของอาเซียนด้านการสร้างและบริหารนวัตกรรมทางวิชาการจากการวิจัย เพื่อการผลิตบัณฑิต บริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาสังคม โดยยึดมั่นคุณธรรมและประโยชน์ของประชาชน

ปรัชญา : วิทยาลัยนวัตกรรม ต้องการเป็นผู้นำด้านการปฏิรูปการเรียนรู้ และเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการบริหารการศึกษา ที่สามารถสร้างเมล็ดพันธุ์ (SEED) ทางปัญญาออกสู่สังคม

ปณิธาน : รวมพลังจากความหลากหลาย (Synergy from Diversity) ,ก้าวไกลด้วยคุณธรรม (Excellence with Ethics) ,เรียนรู้และพัฒนานวัตกรรม (Educator of Innovation) และพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม (Develop Holistically)